Samen met ouders

De Pontus vindt de betrokkenheid van ouders bij de school en haar activiteiten erg belangrijk. Regelmatig doen wij dan ook een beroep op ouders voor hulp bij de door school of de oudervereniging georganiseerde activiteiten. Zonder de hulp van ouders zouden deze activiteiten geen doorgang kunnen vinden. Maar ook bij praktische zaken de school betreffende is de hulp van ouders onmisbaar.Ouderapp

Goede communicatie en korte lijnen tussen school en ouders vinden wij belangrijk. Daarom werken wij met een digitaal ouderapp. In onze De Pontus app kunnen ouders de groep(en) van hun kind/kinderen zien met o.a. impressies vanuit de klas of van een activiteit. Daarnaast zijn er nog tal van andere handige functies opgenomen in de app, zoals het plannen van oudergesprekken.

Onze De Pontus app is te downloaden in de App Store of via de Google Playstore.


 

Oudervereniging

De ouders van de leerlingen van De Pontus, hebben zich verenigd in een oudervereniging. Doel van de vereniging is om de samenwerking tussen de school en ouders te bevorderen. De vertegenwoordiging van de oudervereniging bestaat uit een oneven aantal ouders. Voor wat betreft de samenstelling wordt ernaar gestreefd dat alle groepen vertegenwoordigd zijn. Hierdoor hebben we inzicht in hoe de georganiseerde activiteiten door de kinderen zijn ontvangen en wat er leeft in de verschillende groepen.

De belangrijkste taak van de oudervereniging is het verzorgen van de diverse activiteiten die op of buiten school worden georganiseerd. Per activiteit verzorgen een aantal ouderverenigingsleden de organisatie. In overleg met het onderwijzend team wordt besproken hoe een activiteit wordt ingevuld. Vervolgens worden alle voorbereidingen door de oudervereniging met behulp van hulpouders getroffen. De gemaakte kosten komen voor rekening van de oudervereniging. Nadat de getroffen voorbereidingen zijn uitgevoerd wordt, afhankelijk van de activiteit, het team door de oudervereniging en de hulpouders ondersteund bij het uitvoeren van de activiteit.

Activiteiten die verzorgd worden door de oudervereniging zijn:

 • Feesten (Sinterklaas, kerstmis, carnaval, schoolfeest/schoolreis)
 • Sport (korfbal, handbal, voetbal, atletiek, sportdag, avond 4-daagse)
 • Sfeer (bijdrage versiergroep) en verzorgen van een attentie voor schoolverlaters
 • Aanschaf luizenzakken en de Pontus shirts
 • Schoolfotograaf
 • Schoolkalender

Vergaderingen

De oudervereniging vergadert 1 keer per maand. Voor de planning van de vergaderingen kan de jaarkalender geraadpleegd worden. Van deze vergaderingen worden notulen gemaakt, welke op de website worden geplaatst. Ieder jaar in oktober wordt de algemene ledenvergadering gehouden. Het financieel verslag en de begroting worden ter goedkeuring aangeboden aan de leden. Tevens worden nieuwe leden voor de oudervereniging benoemd.

Lidmaatschap

Alle ouders kunnen lid worden van de oudervereniging “De Pontus”. Hiervoor betalen ze een contributie, die vaak met “vrijwillige ouderbijdrage” wordt aangeduid. Lid worden van de oudervereniging is weliswaar vrijwillig, maar wie lid wordt, moet wél de contributie betalen. De contributie wordt aan het begin van het schooljaar tijdens de algemene ledenvergadering vastgesteld. Na de algemene ledenvergadering worden de ouders via de nieuwsbrief geïnformeerd over de hoogte van het bedrag geldend voor het desbetreffende schooljaar. De ouderbijdrage voor schooljaar 2022-2023 zal  € 35,- bedragen. Een oudervereniging valt niet onder de onderwijswetgeving, maar onder het verenigingsrecht. Volgens dit recht bepaalt de algemene ledenvergadering de hoogte en de besteding van de contributie. Ouders die tegen de hoogte en/of tegen de aard van de besteding zijn, moeten dat derhalve in de algemene ledenvergadering kenbaar maken. Uit sociale overwegingen kan een reductie- of kwijtscheldingsregeling worden aanvaard. Voor ouders die de bijdrage niet kunnen betalen bestaat een bijzondere regeling via de gemeente. Neemt u hiervoor contact op met de gemeente of de leiding van de school.

 

Luizenouders

Beste ouders en verzorgers,

We dachten in het nieuwe schooljaar het luizenpluizen in de klassen weer op te gaan pakken.
Na overleg met verschillende partijen vanwege het corona-virus, moeten dit toch nog even uitstellen.

Omdat hoofdluis zich erg snel verspreidt, vooral onder kinderen, is het belangrijk je kind regelmatig te controleren. Zodoende kun je snel ingrijpen wanneer je hoofdluis ontdekt.
We willen jullie daarom ook vragen zélf je kind(eren) regelmatig te controleren op eventuele hoofdluis.

Als je kind hoofdluis en/of neten heeft, dan vragen we je om dit door te geven aan de leerkracht van uw kind. De leerkracht kan dit daarna doorgeven aan de luizenouders.

Jeanette van Dijk, Sabrina Raaijmakers en Wieteke Goudzwaard nemen vanaf dit schooljaar het stokje van hen over. Bij vragen kan er gemaild worden naar luizenouders@depontus.nl of kan één van hen altijd even aangesproken worden.

Waar er de afgelopen jaren ieder jaar per klas een groepje luizenpluis-ouders samengesteld werd, zal het controleren op hoofdluis dit jaar gedaan worden door een vaste groep die alle klassen zullen controleren. Wij zoeken hiervoor altijd nog mensen die kunnen helpen. Wanneer je interesse hebt te helpen, mail dan ook naar luizenouders@depontus.nl of spreek Jeanette, Sabrina of Wieteke even aan.
Wanneer we weer in de klassen kunnen controleren dan horen jullie dit van ons!

Tot slot nog enkele tips om je kind te controleren op hoofdluis:

 • Met een puntkam of een satéprikker kun je de haren beter scheiden
 • Controleer extra bij de pony, achter de oren, in de nek en bij de meisje waar de staart zit (de ‘warme’ plekjes)
 • Als u het haar met een netenkam of luizenkam doorkamt boven een vel wit papier, kunt u zien of er luizen uit vallen. Het zijn grijsblauwe of roodbruine beestjes van een paar millimeter groot. Hun eitjes neten, zijn witte stipjes die op roos lijken. Het verschil is dat roos los zit en neten kleven juist aan het haar vast.
 • Wanneer u luizen of neten heeft gevonden kunt u de haren behandelen met speciale lotion of shampoo te verkrijgen bij de apotheek of drogist. Na de behandeling: kammen, kammen, kammen, ook het hele gezin.

 • Op het internet kunt u verdere tips lezen over het controleren, bestrijden en behandelen van hoofdluis en neten.

  https://www.youtube.com/watch?v=HNkgAIxy1zo
  https://www.rivm.nl/hoofdluis
  https://www.jouwggd.nl/lichaam./hoofdluis

  Hier nog een korte info over Luizenpluizen:
  Verkorte info luizen.pdf