Visie en missie

In schooljaar 2018-2019 is er hard gewerkt aan een nieuwe koers voor De Pontus - Schoenmakershoek. Er is een gestart gemaakt met een visietraject onder begeleiding van een externe organisatie. Als team zijn we bewust op onderzoek gegaan naar onze nieuw te vormen missie en visie. Waar staan we als team voor, en vooral ook waar willen we voor gaan. Uit deze ontdekkingstocht zijn een aantal speerpunten naar voren gekomen in vorm van een houtskoolschets, die we komend schooljaar verder gaan uitdiepen.

Visie

De Pontus - Schoenmakershoek is een basisschool met een open, ontspannen sfeer. De kwaliteit van het onderwijs wordt bepaald door goed samenspel waarbij leraren, kinderen, ouders, methodes en deskundige instanties zoals de onderwijs- ondersteuningsdienst een belangrijke rol spelen.

We stemmen het onderwijs op De Pontus - Schoenmakershoek af op de ontwikkeling van de kinderen. Daarbij richten wij ons onderwijs in elk geval op de ontwikkeling van cognitieve (verstandelijke), sociaal-emotionele, creatieve, culturele en lichamelijke vaardigheden en op het aanleren van de noodzakelijke kennis. We steken liever meer energie in het belonen van goed gedrag dan in het straffen. Er wordt naar gestreefd dat leerlingen bereiken wat in hun vermogen ligt. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van het activerende en interactieve instructie model (ADI-model). Door deze manier van instructie worden leerlingen actief en wordt gezorgd dat ze gaan nadenken en mogelijke oplossingen gaan afwegen.

De Pontus - Schoenmakershoek stelt ambitieuze doelen op die cyclisch geëvalueerd worden. We werken aan het verhogen van de opbrengsten: leerresultaten, sociaal-emotionele resultaten en tevredenheid van leerlingen, ouders en vervolgonderwijs.
Naast de methodische toetsen gebruiken we ook landelijke CITO toetsen en observaties om te zien waar (op welk niveau) onze leerlingen zich bevinden. In onze kleuterbouw wordt gewerkt vanuit de visie van basisontwikkeling. Basisontwikkeling heeft als uitgangspunt dat kinderen zich vanuit een veilige omgeving optimaal kunnen ontplooien. De sleutelwoorden daarbij zijn: emotioneel vrij zijn, zelfstandigheid ontwikkelen, zelfvertrouwen vergroten, werken op eigen niveau, uitgedaagd worden, zaken onderzoeken, probleemoplossingen bedenken, met elkaar communiceren en creativiteit ontplooien. Om de betrokkenheid van onze leerlingen te vergroten werken we met thema’s die dichtbij onze leerlingen liggen, zodat leeractiviteiten op een fijne en speelse manier worden aangeboden en hun ervaringswereld daardoor wordt vergroot.

Houtskoolschets

Wij zijn een school met een duidelijke en fijne plek in de gemeenschap. Een school die staat als een(t)huis. Onze verantwoordelijkheid is het bieden van goed onderwijs in een veilige omgeving waar onze waarden de basis vormen. We richten ons onderwijs coöperatief en adaptief in. We(h)erkennen de talenten van elkaar, en van de leerlingen. Dit betekent dat we aandacht hebben voor het individuele kind, met specialisten werken, schoolbreed de kanjermethode gebruiken ter ondersteuning van de sociaal emotionele ontwikkelingen doelgericht werken. Ouders zijn daarin serieuze partners voor ons en we creëren condities, zodat we elkaar betrekken in de ontwikkeling van het kind.